Јавне набавке

Slika arhiv

 

1.6.2022.

Број систематизованих радних места : 19
Број попуњених радних места: 19
- висока стручна спрема: 12
- виша стручна спрема: 2
- средња стручна спрема: 4
- нижа стручна спрема: 1
Број запослених на неодређено време: 17
Број запослених на одређено време: 2 ВСС на замени, до повратка на рад привремено одсутних запослених.
Радно место директора је у оквиру 19 систематизованих, а период на који је постављен је 4 године
Број радно ангажованих лица ван радног односа: уговором о обављању добровољног рада ангажовано је једно лице преко Центра за социјални рад "Свети Сава" Ниш на 100 сати месечно; уговори о ПП пословима закључени су са три лица по програму "Моја прва плата" и са три особе са инвалидитетом по Конкурсу за јавне радове Националне службе за запошљавање, преко које се и исплаћују накнаде за ПП уговоре.
У 2021. години престао је један радни однос на неодређено време због одласка у пензију.
У текућој години нема новозапослених на неодређено и одређено време у својству приправника у оквиру дозвољеног процента од 70%, нити новозапослених изнад тог процента; број новозапослених на неодређено време је 1 (један), а на одређено време је 2 (двоје на замени).


 

Директор:

Снежана Радовић, дипломирани библиотекар и компаративиста - архивиста

direktor@arhivnis.rs

Тел: 018 / 515-608

 


 

Служба надзора, сређивања и обраде архивске грађе

 

Руководилац Службе надзора, сређивања и обраде архивске грађе:

Невена Карабашевић, дипл. економиста - архивски саветник

sluzbasredjivanja@arhivnis.rs

spsl@arhivnis.rs

Тел: 018 / 515-609

 

 

Архивисти на пословима сређивања архивске грађе:

Ивана Јовановић, дипл. социолог - архивски саветник
Натали Величковић, дипл. биолог - архивски саветник
Бобан Јанковић, проф. историје - архивски саветник
Наташа Раденковић, проф. историје - виши архивиста
Миљана Ђорђевић, дипл. филолог за српскохрватски језик и југословенске књижевности - архивски саветник
Игор Ракић, мастер историчар

 


 

Служба техничке заштите, коришћења и презентовања архивске грађе

 

Руководилац Службе техничке заштите, коришћења и презентовања архивске грађе:

Невенка Вучковић, дипл. инжењер заштите на раду - архивски саветник

depo@arhivnis.rs

Тел: 018 / 515-609

 

Архивиста на пословима коришћења и презентовања архивске грађе:

Никола Арсић, проф. историје - виши архивиста

biblioteka@arhivnis.rs

Тел: 018 / 515-609

 

Архивски помоћник у депоу:

Зоран Мајцен, архивски помоћник

 

Архивиста у депоу:

Милутин Милтојевић, мастер историчар - архивиста

 

Архивски помоћник на пословима техничке заштите архивске грађе:

Горан Петковић, архивски помоћник

 

Техничар одржавања информационих система и технологија:

Братислав Сретић, архивски помоћник прве врсте

 


 

 

Служба правних, финансијских и општих послова

 

Пословни секретар:

Марина Ранковић, економиста

Тел: 018 / 515-609

poslovnisekretar@arhivnis.rs

 

Самостални финансијско-рачуноводствени сарадник:

Данијела Анђелковић, економиста

racunovodstvo@arhivnis.rs

Тел: 018 / 515-609

 

Чувар:

Саша Стојиљковић

 

Радник на одржавању хигијене:

Славица Поповић

 

* Архив