Запослени Издавачка делатност

Zgrada arhiva

 

Рад са странкама

 

РАДНО ВРЕМЕ

понедељак – петак

од 08:00 до 15:00 часова

 

Контакт особе:

Зоран Мајцен, архивски помоћник

Милутин Милтојевић, архивиста

e-mail: zahtevi@arhivnis.rs

Тел: 018 / 515-609


 

Упутства за примену одредби Закона о архивској грађи и архивској делатности

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПРАВНА ЛИЦА ПОД НАДЗОРОМ
ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА НИШ

Министарство културе и информисања је 7. маја 2021.  доставило мишљење у складу са којим се услед отежаних услова пословања и у складу са законом за сва правна лица :

Продужава рок за израду обавезних нормативних аката и преписа архивске књиге  до 30. априла 2022. године.

Достава документације се обавља поштом, на адресу:

Историјски архив Ниш
Тврђава бб
18000 Ниш

Или донети лично у Архив, у периоду од 8-14 часова.

ПРИМЕНА ЗАКОНА О АРХИВСКОЈ ГРАЂИ И АРХИВСКОЈ ДЕЛАТНОСТИ 

Народна скупштина  Републике Србије је 24. јануара 2020. усвојила Закон о архивској грађи и архивској делатности ("Сл. гласник РС", br. 6/2020) и годину дана након тога почела је и његова званична примена.

Овим законом уређује се систем заштите архивске грађе и документарног материјала, утврђују услови и начин коришћења архивске грађе, утврђује се правна регулатива која се односи на архивску грађу изворно насталу у електронском облику као и надлежност и делатност архива у Републици Србији.  
Њиме се јасно дефинишу обавезе свих ствараоца и имаоца архивске грађе и документарног материјала (чланови 9-21) .
Уколико до сада нисте регистровани као стваралац и ималац архивске грађе у Историјском архиву Ниш молимо Вас да нам уз нормативна акта и копију архивске књиге пошаљете и копију акта о оснивању или извода из АПР-а као и контакт податке одговорног стручног лица које је задужено за заштиту архивске грађе и документарног материјала и поступање са архивском грађом и документарним материјалом.

Члан 14. Закона о архивској грађи и архивској делатности прописује израду следећих нормативних аката:

1) Правилник о начину евидентирања, класификовања, архивирања и чувања архивске грађе и документарног материјала;
2) Листу категорија архивске грађе и документарног материјала са роковима чувања;
3)
Правилник о начину евидентирања, заштите, и коришћења електронских докумената.

Препис (фотокопију) архивске књиге се доставља најкасније до 30. априла текуће године за документарни материјал настао у претходној години, а уколико до сада нисте достављали архивску књигу, онда први пут достављате копију целе архивске књиге (од када поседујете архивску грађу и документарни материјал)
Нормативнa акта достављате у два примерка (један примерак Вам враћамо), а препис архивске књиге у једном примерку.

Уколико сте у статусу:

1. Предузетника - Закон о приватним предузетницима ( "Сл. гласник СРС", бр. 54/89 и 9/90 и "Сл. гласник РС",бр. 46/91, 53/95 и 35/2002.)
2. Удружења чији су оснивачи искључиво физичка лица - Закон о удружењима ("Сл. гласник РС", бр. 51/2009, 99/2011 - др. закони и 44/2018 - др. закон)
3. Представништва страног привредног друштва или огранка - Закон о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019)
за сада нисте у обавези да доставите Архиву нормативна акта као ни архивску књигу. Уколико дође до евентуалних измена, исте ћемо благовремено објавити на нашем сајту.

ПРОЧИТАЈТЕ ОСНОВНЕ СМЕРНИЦЕ И УПУТСТВА ЗА УСПЕШНУ ПРИМЕНУ ЗАКОНА О АРХИВСКОЈ ГРАЂИ И САРАДЊУ СА ИСТОРИЈСКИМ АРХИВОМ БЕОГРАДА:

Препорука за израду Листе категорија
https://www.arhiv-beograda.org/rs/pravna-lica/uputstva/lista-kategorija

Препорука за вођење Архивске књиге
https://www.arhiv-beograda.org/rs/pravna-lica/uputstva/uputstvo-arhivska-knjiga

Препорука за спровођење процедуре уништавања безвредног документарног материјала
https://www.arhiv-beograda.org/rs/pravna-lica/uputstva/unistavanje-bez-dok-materijala

НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА
https://www.arhiv-beograda.org/rs/pravna-lica/uputstva/primena-zakona-o-arhivskoj-gradji-i-arhivskoj-delatnosti-najcesce-postavljena-pitanja

Образац за преузимање:
* Списак документарног материјала који се предлаже за унишење

Контакт особе:

Невена Карабашевић, дипл. економиста - архивски саветник

Стојанка Бојовић, дипл. политиколог - архивски саветник

e-mail: spsl@arhivnis.rs

Тел: 018 / 515-609

 

ХВАЛА   НА   САРАДЊИ !

 

Ценовник услуга архива:

* Ценовник

Документа за преузимање:

* Захтев - Радни стаж
* Захтев - Пројектна документација
* Захтев - Експропријација
* Захтев - Уверење о завршеној школи