Јавне набавке

PescanikS

Часопис "Пешчаник" - година XX број 23


Садржај:


Цео текст
 
Резиме

zastavaSr
Импресум
ZastavaEn
zastavaSr
Садржај / Contents
ZastavaEn

zastavaSr
АРХИВИСТИКА

ZastavaSR

Др Филип Крчмар – Др Борис Булатовић / Dr Filip Krčmar – Dr Boris Bulatović
ФОТОГРАФИЈЕ НИША У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ ИЗ ФОНДОВА И ЗБИРКИ АУСТРИЈСКОГ ДРЖАВНОГ АРХИВА И АУСТРИЈСКЕ НАЦИОНАЛНЕ БИБЛИОТЕКЕ /
PHOTOS OF NIŠ DURING THE FIRST WORLD WAR FROM THE FONDS AND COLLECTIONS OF THE AUSTRIAN STATE ARCHIVES AND THE AUSTRIAN NATIONAL LIBRARY

ZastavaEn
Ѕастава Русија

Др Јелена А. Романова / Елена А. Романова / Dr Elena A. Romanova
НОРМАТИВНО-ПРАВНИ ОКВИР ЗА УТВРЂИВАЊЕ РОКОВА ЧУВАЊА ДОКУМЕНАТА У РУСКОЈ ФЕДЕРАЦИЈИ: ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВЕ РАЗВОЈА / НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА УСТАНОВЛЕНИЯ СРОКОВ ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ /
REGULATION OF RETENTION PERIODS IN THE RUSSIAN FEDERATION: PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT

zastavaEn
Застава Казахстан

Др Каират Ш. Алимгазинов – Др Гулбану С. Жугенбајева / Каират Ш. Алимгазинов – Гульбану С. Жугенбаева / Dr Kairat S. Alimgazinov – Dr Gulbanu S. Zhugenbaeva
ИЗ ИСТОРИЈЕ ФОРМИРАЊА АРХЕОГРАФСКЕ БАЗЕ ЗА ПРОУЧАВАЊЕ ИСТОРИЈЕ СОВЈЕТСКОГ КАЗАХСТАНА / ИЗ ИСТОРИИ ФОРМИРОВАНИЯ АРХЕОГРАФИЧЕСКОЙ БАЗЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ИСТОРИИ СОВЕТСКОГО КАЗАХСТАНА /
FROM THE HISTORY OF FORMATION OF THE ARCHEOGRAPHICAL BASE OF RESEARCH IN THE HISTORY OF SOVIET KAZAKHSTAN

zastavaEn

zastavaSr
ИСТОРИОГРАФИЈА И ПОЛИТИКОЛОГИЈА

zastavaSr

Др Јована Иветић / Dr Jovana Ivetić
УЧЕШЋЕ ИТАЛИЈАНСКИХ ПРЕДСТАВНИКА У КОМИСИЈИ ЗА
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ГРАНИЦА СРБИЈЕ НАКОН БЕРЛИНСКОГ КОНГРЕСА /
PARTICIPATION OF THE ITALIAN REPRESENTATIVES IN THE COMMISSION FOR MARKING THE BORDERS OF SERBIA AFTER THE CONGRESS OF BERLIN

zastavaEn
zastavaSr

Др Далибор Велојић – Нина Стојановић / Dr Dalibor Velojić – Nina Stojanović
ХИГИЈЕНСКЕ ПРИЛИКЕ У НИШКОМ ГАРНИЗОНУ И ЗБРИЊАВАЊЕ ОБОЛЕЛИХ ВОЈНИКА 1920–1934. /
THE STATE OF HYGIENE IN THE GARRISON OF NIŠ AND TREATMENT OF SICK SOLDIERS 1920–1934

zastavaEn
zastavaSr

Бојан Петров / Bojan Petrov
ЦАРИБРОД ОД 1878. ДО 1881. ГОДИНЕ: АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИЈАЛНО УРЕЂЕЊЕ И ПРВИ ПОПИСИ СТАНОВНИШТВА КНЕЖЕВИНЕ СРБИЈЕ И КНЕЖЕВИНЕ БУГАРСКЕ /
DIMITROVGRAD FROM 1878 TO 1881 ADMINISTRATIVE-TERRITORIAL ORGANIZATION AND THE FIRST CENSUSES OF THE PRINCIPALITY OF SERBIA AND THE PRINCIPALITY OF BULGARIA

zastavaEn
zastavaSr

Владан Лазаревић / Vladan Lazarević
ОПСАДА ЈУГОСЛОВЕНСКЕ АМБАСАДЕ ОД СТРАНЕ ЦРВЕНЕ ГАРДЕ У ЗИМУ 1967. ГОДИНЕ /
THE SIEGE OF THE YUGOSLAV EMBASSY BY THE RED GUARD IN THE WINTER OF 1967

zastavaEn
zastavaSr

Игор Ракић / Igor Rakić
НИШ У ВРТЛОГУ ЧЕХОСЛОВАЧКЕ КРИЗЕ 1968. ГОДИНЕ /
NIŠ IN THE WHIRLWIND OF THE CZECHOSLOVAK CRISIS IN 1968

zastavaEn
zastavaSr

Ђорђе Стошић – Никола Миловановић / Đorđe Stošić – Nikola Milovanović
Њ. В. КРАЉ АЛЕКСАНДАР ПРВИ КАРАЂОРЂЕВИЋ У НИШКОЈ БАЊИ /
ING ALEXANDER I OF YUGOSLAVIA IN NIŠKA BANJA

zastavaEn
zastavaSr

Миша Анђелковић / Miša Anđelković
СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ ГРАДА ПИРОТА И ОКОЛИНЕ У РАТОВИМА ОД 1876. ДО 1999. ГОДИНЕ /
THE MONUMENTAL HERITAGE OF THE CITY OF PIROT AND ITS SURROUNDINGS IN THE WARS FROM 1876 TO 1999

zastavaEn
zastavaSr

Иван Тодоров – Др Мартин Матијашевић / Ivan Todorov – Martin Matijašević
ИСТОРИЈСКИ ПРЕГЛЕД ТРАНСФОРМАЦИЈЕ СВЕТСКОГ ПОРЕТКА И РЕФЛЕКСИЈA НА БАЛКАН /
HISTORICAL OVERVIEW OF THE TRANSFORMATION OF THE WORLD ORDER AND REFLECTIONS ON THE BALKANS

zastavaEn
Застава Казахстан

Ајсулу М. Исалова / Айсулу М. Исалова / Aysulu M. Isalova
ПЛЕС КАО ЖИВОТ: ПОСВЕЋЕНО ДАУРЕНУ ТАСТАНБЕКОВИЧУ АБИРОВУ, ПРВОМ ПРОФЕСИОНАЛНОМ БАЛЕТСКОМ ИГРАЧУ / ТАНЕЦ КАК ЖИЗНЬ: ПЕРВОМУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ТАНЦОРУ БАЛЕТА АБИРОВУ ДАУРЕНУ ТАСТАНБЕКОВИЧУ ПОСВЯЩАЕТСЯ /
DANCE AS LIFE: DEDICATED TO THE FIRST PROFESSIONAL BALLET DANCER ABIROV DAUREN TASTANBEKOVICH

zastavaEn

zastavaSr
АРХЕОЛОГИЈА

ZastavaSR

Др Љубиша Васиљевић – Драгана Латинчић / Dr Ljubiša Vasiljević – Dragana Latinčić
АРХЕОЛОШКЕ ТЕМЕ У НОВОЈ СЕРИЈИ ЧАСОПИСА МУЗЕЈИ /
ARCHAEOLOGICAL TOPICS IN THE NEW SERIES OF THE MAGAZINE MUZEJI

ZastavaEn

zastavaSr
ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНЕ СТУДИЈЕ

zastavaSr

Др Зорица Мршевић / Dr Zorica Mršević
ИСТОРИЈСКИ ПРИМЕР ДОСЛЕДНОСТИ СЕБИ – КСЕНИЈА АТАНАСИЈЕВИЋ /
A HISTORICAL EXAMPLE OF SELF-CONSISTENCY – KSENIJA ATANASIJEVIĆ

zastavaEn
zastavaSr

Александар Михајловић / Aleksandar Mihajlović
ВЕШТИЧАРЕЊЕ У ЛЕЧЕЊУ БОЛЕСТИ – РОДНИ ПРИСТУП ЈЕДНОМ ОБЛИКУ ПРЕТПОСТАВЉЕНОГ ЖЕНСКОГ ПОСТУПАЊА/РАДА /
WITCHCRAFT IN THE TREATMENT OF DISEASE – A GENDER APPROACH TO ONE FORM OF PRESUMED FEMALE BEHAVIOR

zastavaEn

zastavaSr
ПРАВНЕ НАУКЕ

zastavaSr

Др Филип Мирић / Dr Filip Mirić
ИЗВЕШТАВАЊЕ О КРИВИЧНИМ ДЕЛИМА ПРОТИВ УСТАВНОГ УРЕЂЕЊА У
КРАЉЕВИНИ ЈУГОСЛАВИЈИ /
REPORTING ON CRIME AGAINST THE CONSTITUTIONAL ORGANIZATION AND STATE IN THE KINGDOM OF YUGOSLAVIA

ZastavaEn

zastavaSr

Др Гордана Николић / Dr Gordana Nikolić
ИМОВИНСКА КРИВИЧНА ДЕЛА И ЊЕНИ ЕЛЕМЕНТИ У ДУШАНОВОМ ЗАКОНИКУ /
PROPERTY CRIMES AND ITS ELEMENTS IN DUŠAN’S CODE

ZastavaEn

zastavaSr

Марко Јовановић / Marko Jovanović
ИСТОРИЈСКОПРАВНА АНАЛИЗА КРИМИНАЛИЗАЦИЈЕ КОРУПТИВНИХ РАДЊИ КОД НАС /
HISTORICAL-LEGAL ANALYSIS OF THE CRIMINALIZATION OF CORRUPT PRACTICES IN OUR COUNTRY

ZastavaEn

zastavaSr

Сара Митић / Sara Mitić
УГОВОР О ОРТАКЛУКУ У РИМСКОМ ПРАВУ, СРПСКОМ ГРАЂАНСКОМ ЗАКОНИКУ И ОПШТЕМ ИМОВИНСКОМ ЗАКОНИКУ ЗА ЦРНУ ГОРУ /
THE PARTNERSHIP AGREEMENT IN ROMAN LAW, SERBIAN CIVIL CODE AND GENERAL PROPERTY CODE OF MONTENEGRO

ZastavaEn

zastavaSr

Наталија Богдановић / Natalija Bogdanović
НАСТАНАК ВОЈНОГ ТУЖИЛАШТВА У КРАЉЕВИНИ СРБИЈИ /
THE EMERGENCE OF THE MILITARY PROSECUTOR’S OFFICE IN THE KINGDOM OF SERBIA

ZastavaEn

zastavaSr

Анкица Станковић / Ankica Stanković
УТАМНИЧЕЊЕ ЖЕНА КРОЗ ИСТОРИЈУ /
IMPRISONMENT OF WOMEN THROUGHOUT HISTORY

ZastavaEn

zastavaSr

Јован Божовић / Jovan Božović
КОРУПЦИЈА И МЕРЕ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ У СРБИЈИ У ДОБА НЕМАЊИЋА /
THE CORRUPTION AND ANTI-CORRUPTION MEASURES IN SERBIA DURING THE NEMANJIĆ ERA

ZastavaEn

zastavaSr

Никола Обрадовић – Иван Барун / Nikola Obradović – Ivan Barun
КРИТИЧКИ ОСВРТ НА САЗНАЊА О ПСИХОЛОГИЈИ ЗЛОЧИНА И СУЂЕЊА У СЕГМЕНТУ БРАНИЛАЦА И ЗАСТУПНИКА – ИЗ ПРОШЛОСТИ У ПОСТМОДЕРНИЗАМ /
A CRITICAL REVIEW OF KNOWLEDGE ABOUT THE PSYCHOLOGY OF CRIME AND TRIAL IN THE SEGMENT OF DEFENDERS AND ADVOCATES – FROM THE PAST TO POSTMODERNISM

ZastavaEn

zastavaSr
ПРИКАЗИ

zastavaSr

Мр Дејан Јакшић / Mgr Dejan Jakšić
Приказ књиге: Драгана Катић, СЛОБОДНИ КРАЉЕВСКИ ГРАД НОВИ САД: ТРГОВИНА И ЗАНАТСТВО У 18. ВЕКУ, Научно удружење за развој српских студија, Нови Сад 2021, 206 стр. /
Review of: Dragana Katić, SLOBODNI KRALJEVSKI GRAD NOVI SAD: TRGOVINA I ZANATSTVO U 18. VEKU, Naučno udruženje za razvoj srpskih studija, Novi Sad 2020, 206 pages.


zastavaSr
Упутство сарадницима

 

Издања


Упутство ауторима
Досадашњи бројеви
Каталози изложби
Информативна средства
Промоције